Regulamin

Regulamin Kajaki Chojraki Katarzyna Piotrowska

 1. Wypożyczalnia odpłatnie wypożycza kajaki.
 2. Kajaki wypożyczane są osobom pełnoletnim. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kajaków wyłącznie pod opieką osób dorosłych. W celu sprawdzenia wieku wypożyczającego zastrzega się możliwość sprawdzenia dowodu osobistego.
 3. Organizatorami i odpowiedzialnymi za przebieg spływu są sami uczestnicy, wypożyczalnia jedynie udostępnia odpłatnie sprzęt.
 4. Osobom nietrzeźwym sprzętu nie wypożycza się. Spożywanie alkoholu w trakcie używania wypożyczonego kajaka jest niedozwolone.
 5. Przed rozpoczęciem używania sprzętu uczestnik jest zobowiązany do założenia kamizelki asekuracyjnej i pozostawania w niej w czasie spływu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o nieprawidłowościach związanych ze sprawnością i stanem wypożyczonego sprzętu.
 7. Użytkownik odpowiada finansowo za szkody związane z niezgodnym z przeznaczeniem używaniem sprzętu oraz szkody związane z umyślnym zniszczeniem lub utraceniem sprzętu.
  Z kajaka może korzystać ilość osób która nie przekracza ilości zamontowanych miejsc oraz odpowiada wagowo wyporności kajaka.
 8. Zabrania się jakiegokolwiek podnajmowania lub oddawania kajaków osobom trzecim bez zgody wypożyczalni.
 9. Użytkownicy zobowiązani są do informowania wypożyczalni o miejscu pozostawienia sprzętu. Koniec używania sprzętu następuje w chwili zwrotu kajaku wypożyczalni.
 10. Niedopuszczalnie jest pozostawianie sprzętu w miejscu do tego nie wyznaczonym a w szczególności bez poinformowania o tym fakcie wypożyczalni.
 11. Kajaki Chojraki Katarzyna Piotrowska nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
 12. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie spływu oraz dostosowania techniki do sytuacji, szczególnie w czasie forsowania przenosek, jazów i urządzeń hydrotechnicznych i ich pozostałości zaleca się ich obchodzenie i przenoszenie kajaka brzegiem.
 13. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z zasadami kultury, w szczególności do niepozostawiania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, dbania o innych użytkowników i wypożyczony sprzęt.
 14. Użytkownicy zobowiązani są do śledzenia informacji o pogodzie i obserwacji warunków meteorologicznych oraz do zachowania ostrożności w sytuacji wystąpienia gwałtownych zjawisk np. burzy, gwałtownych wiatrów itp.
 15. Jakikolwiek zmiany warunków wypożyczenia, w szczególności czasu wynajmu sprzętu oraz sposobu zwrotu muszą być uzgodnione z wypożyczalnią, nieuzgodnione z wypożyczalnią używanie sprzętu nalicza się opłatę w wysokości 1000zł za każdy rozpoczęty dzień.
 16. Wynajęcie sprzętu oznacza akceptację i zapoznanie się z regulaminem.